Gebruikersvoorwaarden

De gebruikersvoorwaarden van Mingle

De dienst Mingle Sport app en website (de “Service”) wordt u aangeboden door het bedrijf Mingle Sport B.V. Aan het gebruik van de Services zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden (de “Voorwaarden”) verbonden. Door de Service te gebruiken, gaat u hiermee akkoord. Afwijkingen van of aanvullingen op deze algemene Voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Mingle Sport B.V. schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Gebruik van de dienst

1.1. Met de Service heeft u de mogelijkheid een profiel van uzelf te publiceren, discussies te voeren en met andere gebruikers in contact te komen. Mingle Sport B.V. bemiddelt niet bij het daadwerkelijk contact leggen maar houdt wel toezicht op een gepast en legaal gebruik van de dienst.
1.2. Om de Service te kunnen gebruiken, moet u zich eerst registreren. Nadat uw registratie is afgerond, kunt u direct op uw account inloggen en de dienst gebruiken.
1.3. De Services zijn uitsluitend bedoeld voor personen die 13 jaar of ouder zijn. Wanneer u jonger bent dan de wettelijke leeftijd om een bindend contract te vormen verklaart u dat uw ouder of wettelijke voogd dit heeft gecontroleerd en namens u heeft ingestemd met deze Voorwaarden 1.4. U dient de toegang tot uw account met een gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder het wachtwoord dient u strikt geheim te houden. Mingle Sport B.V. mag ervan uit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij Mingle Sport B.V. heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent. 1.5. U stemt ermee in om: (a) juiste, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf te verstrekken (“Speler gegevens”) en (b) de Speler gegevens te onderhouden en bij te werken. U gaat ermee akkoord dat Mingle Sport B.V. je Speler gegevens mag gebruiken om Services te leveren waar je toegang toe hebt of die je gebruikt. Wanneer je Speler gegevens deelt die onnauwkeurig of niet actueel zijn, of Mingle Sport B.V. redelijke gronden heeft om te vermoeden dat de Speler gegevens onjuist of niet actueel zijn, heeft Mingle Sport B.V. het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en huidig of toekomstig gebruik van de Services te weigeren. 1.6. We kunnen echter geen absolute veiligheid garanderen van uw account, uw Content (hieronder gedefinieerd) of de persoonlijke informatie die u verstrekt, we kunnen niet beloven dat onze beveiligingsmaatregelen zullen voorkomen dat externe hackers illegaal toegang krijgen tot de Services of de Content ervan. U stemt ermee in om Mingle Sports B.V. onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw account of wachtwoord, of van enig andere inbreuk op de beveiliging, en u bevestigt dat u alle risico’s van ongeautoriseerde toegang tot Speler gegevens en alle andere informatie of inhoud die u aan Mingle Sport B.V. verstrekt begrijpt. 1.7. Met Mingle Sport Applicaties worden uw persoonsgegevens verwerkt. U geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van de Service. Raadpleeg de privacyverklaring van Mingle Sport B.V. voor meer informatie.

Artikel 2. Gebruiksregels 2.1. Het is verboden Mingle Sport Applicaties te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is, alsook het aanmaken van profielen onder andermans naam of het zich op andere wijze voordoen als een ander, of als een beheerder/moderator van de Mingle Sport Applicaties. 2.2. Daarnaast is het verboden op de Mingle Sport Applicaties:

  • Onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken;
  • Informatie te verspreiden die pornografisch of erotisch is (ook als deze op zich legaal is);
  • Informatie te verspreiden in strijd met auteursrechten, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen;
  • Anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals door linken naar hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;
  • De persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;
  • Voor commerciële doeleinden in te zetten;
  • En verder al datgene te doen wat in strijd is met de netiquette.
  • En alles wat in strijd is met Mingle community guidelines

2.3. Als Mingle Sport B.V. constateert dat u bovengenoemde Voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag Mingle Sport B.V. zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. 2.4. Beëindiging - Indien Mingle Sport B.V. constateert dat u de Voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag Mingle Sport B.V. zelf het account verwijderen. Je gaat ermee akkoord dat Mingle Sport B.V. onder bepaalde omstandigheden en zonder voorafgaande kennisgeving, je account en/of toegang tot de Services onmiddellijk kan opschorten of beëindigen. Reden voor een dergelijke opschorting of beëindiging omvat, maar is niet beperkt tot, (a) schendingen of schendingen van de Voorwaarden of andere opgenomen overeenkomsten, beleid of richtlijnen, (b) verzoeken van wetshandhavingsinstanties of andere overheidsinstanties, (c) een verzoek door u (zelf geïnitieerde verwijderingen van accounts), (d) stopzetting of materiële wijziging van de Services (of een deel daarvan), (e) onverwachte technische of beveiligingsproblemen of problemen, (f) langdurige perioden van inactiviteit, en/of (g) niet-betaling van eventuele vergoedingen die u verschuldigd bent in verband met de Services. Beëindiging van uw account kan (x) verwijdering van toegang tot alle aanbiedingen binnen de Services omvatten, (y) verwijdering van uw informatie, bestanden en Content die aan uw account zijn gekoppeld, en (z) het blokkeren van verder gebruik van de Services. Verder ga je ermee akkoord dat alle opschortingen of beëindigingen wegens dringende reden naar Mingle Sport B.V. eigen menen zullen worden gemaakt en dat Mingle Sport B.V. niet aansprakelijk is jegens jou of een derde partij voor enige opschorting of beëindiging van je account of toegang tot de Services. De volgende secties blijven van kracht na beëindiging van uw account en/of de Voorwaarden: Artikel 2,4,5,6,9. 2.5. Indien naar het oordeel van Mingle Sport B.V. hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Mingle Sport B.V. of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Mingle Sport B.V. gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Mingle Sport B.V. is daarbij in het bijzonder gerechtigd uw bijdragen naar eigen inzicht aan te passen. 2.6. Mingle Sport B.V. is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.
2.7. Mingle Sport B.V. kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart Mingle Sport B.V. van alle claims van derden in verband met door u geplaatste informatie. 2.8. Je begrijpt dat jij, en niet Mingle Sport B.V., volledig verantwoordelijk bent voor alle Content die je uploadt, plaatst, e-mailt, verzendt of anderszins beschikbaar stelt via de Services. Mingle Sport B.V. screent of controleert de inhoud die door anderen op de diensten is geplaatst niet routinematig en garandeert als zodanig niet de nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit van dergelijke inhoud. Mingle Sport B.V. kan, naar eigen goeddunken, inhoud screenen, controleren, verbergen, weigeren of verwijderen, of inhoud verwijderen die de Voorwaarden schendt of anderszins verwerpelijk is. U begrijpt dat u door het gebruik van de Services kunt worden blootgesteld aan inhoud die aanstootgevend, onfatsoenlijk of verwerpelijk is. Mingle Sport B.V. is in geen geval aansprakelijk voor enige inhoud, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van inhoud die beschikbaar is gesteld op de diensten. U stemt ermee in alle risico's te dragen die verband houden met het gebruik van Inhoud die beschikbaar is in verband met de Diensten, inclusief het vertrouwen op de nauwkeurigheid, volledigheid of bruikbaarheid van dergelijke Inhoud.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud 3.1. Mingle Sport B.V. doet geen enkele uitspraak over beschikbaarheid van de Services. 3.2. Mingle Sport B.V. onderhoudt de Mingle Sport Applicaties actief. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd. 3.3. Mingle Sport B.V. mag van tijd tot tijd de functionaliteit van Mingle Sport aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist Mingle Sport B.V. zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert. Artikel 4. Intellectueel eigendom 4.1. De Services, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website behoren tot het intellectueel eigendom van Mingle Sport B.V. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Mingle Sport B.V., behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan. 4.2. Informatie die u publiceert of opslaat via de dienst is en blijft uw eigendom. Mingle Sport B.V. heeft een gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de dienst en alles dat daarmee samenhangt, inclusief reclame uitingen over de dienst. 4.3. Het gebruiksrecht uit het vorige lid wordt voor onbepaalde tijd gegeven en kan niet worden ingetrokken. Het gebruiksrecht blijft bestaan na beëindiging van de overeenkomst. In uitzonderlijke gevallen waarin sprake is van een zwaarwegend belang tegen voortgezet gebruik van de informatie kan Mingle Sport B.V. besluiten tot aanpassing of verwijdering. 4.4. Het is na plaatsing van informatie niet mogelijk deze aan te passen of te verwijderen, anders dan de functionaliteit je toestaat. 4.5. Indien u informatie stuurt naar Mingle Sport B.V., bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert. 4.6. Mingle Sport B.V. zal geen kennis nemen van privégegevens die u opslaat en/of verspreidt via Mingle Sport Applicaties, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Mingle Sport B.V. daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Mingle Sport B.V. zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt. 4.7. Indien Mingle Sport B.V. constateert dat uw bijdragen zijn overgenomen door sites van derden in combinatie met bijdragen van anderen, is Mingle Sport B.V. gemachtigd om op eigen naam of namens u hiertegen in rechte op te treden. Alle kosten hiervan zijn voor Mingle Sport B.V. maar u dient zo nodig medewerking hieraan te verlenen. Deze clausule verbiedt u niet uw bijdrage elders te publiceren, het gaat uitsluitend om het kunnen optreden tegen overname van (substantieel) alle bijdragen van de Mingle Sport Applicaties. 4.8. Je geeft ons toestemming om je profielnaam, profielfoto en informatie over je activiteiten en acties die je hebt ondernomen, inclusief je gebruik van producten, services of apparaten van derden, te gebruiken in advertenties, aanbiedingen en andere commerciële contexten op de Mingle Sport B.V. service zonder vergoeding aan u. 4.9. De term Mingle Sport B.V., het Mingle Sport B.V. logo en andere Mingle Sport B.V. logo’s en product- en servicenamen zijn exclusieve handelsmerken op geen enkele manier gebruiken of weergeven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mingle Sport B.V. Alle handelsmerken of servicemerken van derden die op Services worden weergegeven zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. 4.10. Mingle Sport B.V. beoordeelt ook claims van handelsmerkinbreuk. Als je te goeder trouw gelooft dat materiaal dat door Mingle Sport B.V. wordt gehost, inbreuk maakt op je auteursrecht of handelsmerkrechten, kun je (of je agent) ons een kennisgeving sturen met het verzoek het materiaal te verwijderen of de toegang ertoe te blokkeren. De kennisgeving moet de volgende informatie bevatten: (a) een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht waarop vermeend inbreuk is gemaakt; (b) identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk of handelsmerk waarvan beweerd wordt dat het is geschonden (of, als meerdere auteursrechtelijk beschermde werken of handelsmerken die zich op de Services bevinden onder een enkele melding vallen, een representatieve lijst van dergelijke werken); (c) identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt of het onderwerp is van inbreuk makende activiteiten, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om Mingle Sport B.V. in staat te stellen het materiaal op de Diensten te lokaliseren; (d) de naam, het adres, het telefoonnummer en het e-mailadres (indien beschikbaar) van de klagende partij; (e) een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw meent dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht of handelsmerk, zijn vertegenwoordiger of de wet; en (f) een verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is en, op straffe van meineed, dat de klagende partij bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht dat naar verluidt is geschonden. Houd er rekening mee dat Mingle Sport B.V. niet reageert op klachten die niet aan deze vereisten voldoen. Als Mingle Sport B.V. vaststelt dat het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt op uw auteursrecht of handelsmerkrechten, niet hoeft te worden verwijderd, zal Mingle Sport B.V. dat materiaal alleen verwijderen op grond van een gerechtelijk bevel waarin de inhoud of het gebruik van het materiaal onwettig wordt verklaard. Artikel 5. Vergoeding voor de dienst 5.1. Mingle Sport Applicaties worden u vooralsnog geheel gratis aangeboden.

Artikel 6. Aansprakelijkheid 6.1. Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid accepteert Mingle Sport B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de dienst.
6.2. Mingle Sport B.V. is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 6.3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij Mingle Sport B.V. meldt. 6.4. In geval van overmacht is Mingle Sport B.V. nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming. 6.5. De Services fungeren als een plek om spelers met elkaar te verbinden in een virtuele informatieplak. Als neutrale facilitator is Mingle Sport B.V. niet direct betrokken bij de daadwerkelijke interacties tussen spelers die de Services gebruiken. Als gevolg hiervan heeft Mingle Sport B.V. geen controle over de waarheid, nauwkeurigheid, kwaliteit, wettigheid of veiligheid van berichten die zijn gemaakt door spelers die de Services gebruiken. Mingle Sport B.V. is niet verantwoordelijk voor het bevestigen van de identiteit van spelers. Mingle sport B.V. is ook niet verantwoordelijk voor het bevestigen of verifiëren van de kwalificaties, achtergrond of capaciteiten van spelers die de Services gebruiken. U dient te allen tijde uw gezond verstand te gebruiken bij het omgaan met een speler die de Services gebruikt. 6.6. We behouden ons het recht voor om het eigendom van clubs in te trekken of over te dragen, inhoud te verwijderen, de geverifieerde status en badge van een club te verwijderen en een club op elk moment te verwijderen. Als je een eigendomsoverdracht van een club aanvraagt, kan Mingle Sport B.V. je om bepaalde documentatie vragen. Wanneer je als speler of partner/team een club op Mingle Sport B.V. aanmaakt, ben je ervoor verantwoordelijk dat je club: (a) deze Servicevoorwaarden en onze Community-normen naleeft; (b) geen banden met Mingle Sports B.V. claimt of suggereert, al dan niet door gebruik te maken van Mingle Sport B.V. intellectuele eigendom; (c) het recht heeft om alle clubinhoud, al dan niet van derden, te gebruiken of te plaatsen, inclusief gebruiksrechten voor naam(en), logo('s), afbeeldingen, handelsmerken, handelsimago, dienstmerken, auteursrechten of ander intellectueel eigendom. Clubbeheerders stemmen er hierbij mee in Mingle Sport B.V. schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle claims die voortkomen uit je club, inclusief maar niet beperkt tot claims van inbreuk op intellectueel eigendom.

Artikel 7. Duur en opzegging 7.1. Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst de dienst gebruikt en loopt dan voor onbepaalde tijd. 7.2. Indien u als consument de overeenkomst aangaat, kunt u op ieder moment de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van een maand, gerekend vanaf het moment van opzegging. 7.3. Mingle Sport B.V. kan de overeenkomst beëindigen indien u achttien maanden lang geen gebruik hebt gemaakt van de dienst. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen bij het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is.

Artikel 8. Wijzigingen prijzen en Voorwaarden 8.1. Mingle Sport B.V. mag deze Voorwaarden alsook de prijzen op ieder moment aanpassen. 8.2. Mingle Sport B.V. zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de dienst zodat u daar kennis van kunt nemen.
8.3. Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen of uw account beëindigen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde Voorwaarden.

Artikel 9. Overige bepalingen 9.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 9.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met Mingle Sport Applicaties worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Mingle Sport B.V. gevestigd is. 9.3. Indien een bepaling in deze Voorwaarden eist dat een mededeling "schriftelijk" moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast. 9.4. De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Mingle Sport B.V. wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande. 9.5. Indien een bepaling in deze Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Voorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven. 9.6. Mingle Sport B.V. is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die Mingle Sport applicaties of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.

Vragen of hulp nodig We beantwoorden alle vragen gerelateerd aan de Services en deze Voorwaarden via [email protected]